Sąd Okręgowy w Poznaniu, w prowadzonej przez nas sprawie (sygn II Ca 631/18) skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.  Stanowisko Sądu Najwyższego będzie miało istotne znaczenie dla wszystkich posiadaczy polisolokat w Vienna Life (dawniej Skandia), w których zastosowano mechanizm procentowego obniżenia świadczenia wykupu w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Zgodnie z postanowieniem Sądu ten chciałby uzyskać od Sądu Najwyższego odpowiedź na następujące pytanie:

Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela konsumentowi – ubezpieczającemu na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z rozwiązaniem umowy przez ubezpieczającego przed upływem terminu, na który umowa została zawarta (tj. przed upływem okresu ubezpieczenia), które w umowie nosi miano świadczenia wykupu i które stanowi określony w umowie procent środków zgromadzonych przez ubezpieczającego na prowadzonym dla niego rachunku, jest świadczeniem głównym umowy w rozumieniu art. 385(1) §1 zdanie drugie k.c.?”;

W postępowaniach toczących się w całej Polsce w sprawach ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym p-ko Vienna Life,  ubezpieczyciel staje na stanowisku, że świadczenie wykupu określające należne konsumentowi świadczenie w przypadku rozwiązania umowy przed terminem na który została zawarta (określony % wartości rachunku), stanowi świadczenie główne stron umowy.

Akceptacja takiego poglądu ubezpieczyciela przez Sąd Najwyższy prowadziłaby do wniosku o niemożności kontroli postanowienia wzorca umownego pod kątem jego abuzywności, a w konsekwencji do konieczności oddalania powództw konsumentów opartych na tej podstawie.

Z kolei podzielenie przez Sąd Najwyższy, stanowiska wyrażanego przez naszą kancelarię i potwierdzonego setkami już prawomocnych orzeczeń w sprawach dotyczących tego ubezpieczyciela, istotnie ułatwiłoby, poprzez eliminacje głównego argumentu ubezpieczyciela, dochodzenie roszczeń przez konsumentów.

 

 

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt