Spory z instytucjami finansowymi

Nasza oferta

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji Klientów pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje finansowe. Dostrzegając daleko idące naruszenia równowagi w stosunkach konsument – instytucja finansowa podejmujemy wszelkie działania zmierzające do jej przywrócenia.

W ramach tego obszaru naszej specjalizacji korzystamy z merytorycznego wsparcia Pana Wojciecha Kamieńskiego, byłego pracownika Komisji Nadzoru Finansowego, aktualnego doradcy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, autora licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń.

oplatylikwidacyjne

Opłaty likwidacyjne

Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz pośrednikami w sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Zainicjowaliśmy ogólnopolską dyskusję o legalności postanowień wzorców umownych przewidujących opłaty likwidacyjne, opłaty dystrybucyjne i opłaty od wykupu.
Z sukcesem zakończyliśmy jedne z pierwszych w Polsce postępowań przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych przez takie TU jak AXA, Aegon i Skandia.
Powodzenie procesowe naszych Klientów oraz precedensowy charakter sądowych wyroków został dostrzeżony i opisany przez ogólnopolskie media.
W ramach pomocy udzielanej konsumentom uwięzionym w niechcianych produktach finansowych negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o ustalenie bądź o zapłatę aż do uzyskania prawomocnych wyroków.

Czego możesz żądać?

Jeżeli po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia potrącono Ci opłate likwidacyjną, możesz żadac zwrotu równowartosci pobranej opłaty oraz odsetek od daty rozwiązania umowy.

 

Jak długo możesz dochodzić swoich roszczeń?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe stoją na stanowisku, że roszczenia właścicieli polisolokat związane z opłata likwidacyjną przedawniają się z upływem 3 lat od dnia rozwiązania umowy z uwagi na fakt, że taki termin przedawniania przewidział ustawodawca dla roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia.

Nie zgadzamy się z tym poglądem. Przedmiotem żądania konsumentów w sporach z ubezpieczycielami jest spełnienie świadczenia polegającego na zwrocie spełnionego świadczenia nienależnego.

Takie źródło roszczenia stanowi odrębną od umowy ubezpieczenia, pozaumowną podstawę świadczenia i uzasadnia zastosowanie ogólnego 10 –letniego terminu przedawnienia.

spory

Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych

Jeżeli w trakcie nabywania produktu finansowego uzyskałeś błędne informacji co do charakteru inwestycji tj. np. okresu jej trwania, poziomu ryzyka którym obarczona jest inwestycja czy też barier wyjścia wynikających z zastrzeżonych opłat i w rezultacie poniosłeś stratę to możemy ci pomóc!

W postępowaniu będziemy musieli wykazać, że działanie przedsiębiorcy zniekształciło Twoje wyobrażenie o istotnych cechach inwestycji i że gdyby do takiego zniekształcenia nie doszło to Twoja decyzja mogłaby być inna.

sporyzemitentami

Spory inwestorów z emitentami akcji i obligacji

Wspieramy swoich Klientów w sporach z emitentami akcji i obligacji. Służymy naszą pomocą w sytuacjach gdy interesy inwestora zostały naruszone przez niezgodne z prawem działanie emitenta polegające np. na:

– przekazywaniu informacji o kondycji spółki wymaganych przepisami prawa w sposób niezgodny z rzeczywistością;
– nieprzekazywaniu istotnych informacji dotyczących spółki;
– określaniu ceny nabycia akcji w wezwaniu do sprzedaży akcji w sposób niezgodny z przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych;
– wykupie przymusowym akcji po zaniżonej cenie;
– niespłacaniu obligacji w wyznaczonym terminie lub po ustalonej cenie;

kredytszw

Kredyt frankowy i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Wspieramy konsumentów w sporach z bankami na tle zawartych przez nich umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

W ramach pomocy udzielanej Klientom kancelarii przeprowadzamy kolejno:

– analizę postanowień umowy kredytowej pod kątem ich legalności. Na tym etapie oceniamy czy kredytobiorcy przysługują roszczenia w związku z zawartą umową kredytu i wskazujemy ich źródło;
– analizę ekonomiczną skutków zastosowania niedozwolonego postanowienia. Na tym etapie oceniamy jakie są finansowe konsekwencje obecności klauzul niedozwolonych dla kredytobiorcy, a w konsekwencji, czego będziemy domagać od banku;

Po przeprowadzeniu analizy podejmujemy z Klientem decyzję o skierowaniu do kredytodawcy wezwania zawierającego żądania, a jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, występujęmy z żądaniami na drogę postępowania sądowego.
Pomagamy również tym konsumentom, którzy nie dysponując wkładem własnym na zakup mieszkania zawarli niekorzystne umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
W świetle aktualnego orzecznictwa sądowego postanowienia umowy kredytu nakładające na konsumentów obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia są niedozwolone, a dalej, są wobec konsumentów bezskuteczne.
Dokonujemy analizy zasadności roszczeń, prowadzimy negocjacje i postępowania o zapłatę równowartości wpłaconych przez konsumentów składek w wykonaniu zawartych w takich okolicznościach umów ubezpieczenia.

kredytkonsumencki

Kredyt konsumencki

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawcę szereg obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Te o najdonioślejszym charakterze to obowiązek wskazania w treści umowy całkowitego kosztu kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz uprawnienia konsumenta do spłaty kredytu przed terminem.
Zaniechanie kredytodawcy dotyczące udzielenia konsumentowi wszystkich wymaganych ustawą informacji rodzi daleko idące konsekwencje z sankcją kredytu darmowego włącznie.
Weryfikujemy zgodność wzorców stosowanych przez kredytodawców z prawem i dochodzimy roszczeń kredytobiorców w przypadku jego naruszenia.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text.