Przykłady niedozwolonych postanowień umownych.

Największą wartość portfela kredytów mieszkaniowych opartych na CHF posiada PKO BP, oprócz niego produkty te oferowane były przez takie banki jak Bank Millennium, mBank, Getin Noble Bank, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank, Bank Pekao, BOŚ, ING Bank Śląski, Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bank BPH czy Alior Bank. Problem dotyczy zatem znacznej większości banków funkcjonujących na polskim rynku.

Jeśli zatem posiadasz umowę kredytu hipotecznego indeksowanego bądź denominowanego do CHF, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zawiera ona klauzule waloryzacyjne, które mogą być uznane za niedozwolone.

Jak mogą brzmieć klauzule waloryzacyjne, które mogą być uznane za niedozwolone? Przykładowo:

  • „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej […] obowiązującej na dzień spłaty z godziny 14:50”;
  • „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków”;
  • „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty”;
  • „Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez […], obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank”;
  • „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować z datą wpływu środków do Banku, według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez […] obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku”;
  • „Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez […] walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabelo kursów średnich NBP plus marża sprzedaży”;
  • „Uruchomienie kredytu (lub jego transzy) denominowanego do waluty obcej następuje w PLN przy jednoczesnym przeliczeniu uruchomionej kwoty w dniu wypłaty na walutę wskazaną w Umowie Kredytu wg kursu kupna danej waluty ustalonego przez Bank w aktualnej Tabeli Kursów”;
  • „W przypadku kredytu denominowanego kursem waluty obcej Harmonogram Spłat kredytu jest wyrażony w walucie kredytu. Kwota raty spłaty obliczana jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów z dnia spłaty”;
  • „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązujących w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu”;
  • „Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF, zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kapitału.”

Niezależnie od powyższego pamiętaj – w ocenie tego, czy klauzula w Twojej konkretnej umowie kredytowej może być uznana za niedozwoloną, pomoże Ci profesjonalny pełnomocnik.

Może Cię zainteresować

Napisz i uzyskaj bezpłatną analizę

Po wysłaniu formularza, otrzymasz od nas wstępną, darmową analizę Twojej sprawy. Przekażemy Ci także informację dotyczącą kosztów postępowania frankowego.

ul. 23 Lutego 11/1A
61-741 Poznań

Witaj, z chęcią odpowiem na każde Twoje pytanie dotyczące kredytu frankowego.

Jacek Szymański, Adwokat

Jeśli chcesz, dodaj skan umowy ( jpg, pdf ).