Informujemy, że do Kancelarii zgłaszają się osoby, które za pośrednictwem Gerda Broker sp. z o.o. nabyły akcje Europejskiego Centrum S.A. oraz IU Investment Union Limited oraz innych spółek, których dyrektorem, członkiem zarządu lub głównym akcjonariuszem jest Robert Zagożdżon.

Ze względu na powtarzające się wątpliwości inwestorów co do charakteru zawartych umów i ich obowiązków, od których wypełnienia zależy możliwość domagania się zwrotu kapitału oraz odsetek pozwalamy sobie sformułować niniejszy komunikat.

W najczęściej spotykanym modelu pozyskiwania tej grupy inwestorów, Gerda Broker sp. z o.o. oferowała im nabycie akcji spółek z jednoczesnym zawarciem umowy opcji o europejskim stylu wykonania.

Zgodnie z postanowieniami umowy opcji inwestorzy mogli żądać od spółki aby ta po złożeniu stosownego oświadczenia odkupiła po określonej cenie i w określonym terminie akcje (opcja put). Uprawnienie odwrotne (opcja call) tj. do żądania sprzedaży akcji miała również spółka, choć ta oczywiście z niego nie korzystała.

Obok tej umowy, inwestorzy zawierali umowy poręczenia z Panem Robertem Zagożdżonem, który zobowiązywał się do odkupu akcji zamiast spółki, w sytuacji gdy ta z jakiegokolwiek powodu nie wykona swojego zobowiązania. Poręczenie to było przy tym ograniczone czasowo, zazwyczaj na okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy Opcji.

W tym kontekście zwracamy uwagę wszystkich inwestorów zaangażowanych w te inwestycje na konieczność:

  • weryfikacji terminów i zasad składania żądań odkupu akcji i stosowania się do tych zasad;
  • weryfikacji w umowach poręczenia terminów do których poręczyciel odpowiada za spółkę’
  • weryfikacji adresów, na które wysyłane powinny być zgłaszane żądania wykupu oraz wezwania do wykonania umowy poręczenia (w znanych nam umowach poręczenia adres Roberta Zagożdżona wskazany na wstępie umowy różni się od tego na który powinno zostać przesłane wezwania).

Jednocześnie zalecamy Państwu daleko idącą ostrożność w stosunku do wszelkich pojawiających się propozycji zamiany akcji na inne instrumenty.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt