Z przyjemnością informujemy, że wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygn.  XXV C 498/17 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo naszego Klienta w sprawie p-ko Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w całości. Sprawa dotyczyła opłaty likwidacyjnej w wysokości 174.000,00 zł.

Była o tyle szczególna, że ubezpieczony przy zawarciu umowy uzyskał od ubezpieczyciela premię w wysokości 24.000 zł za którą to kwotę nabyto jednostki funduszy inwestycyjnych.

Pozwane Towarzystwo stało na stanowisku, że powództwo powinno być oddalone w całości, ale w przypadku ustalenia, że postanowienie dotyczące opłaty likwidacyjnej jest bezskuteczne, powództwo powinno być oddalone przynajmniej w zakresie, w którym ubezpieczony byłby wzbogacony premią, uzyskaną na początku okresu ubezpieczenia.  Nasza argumentacja szła w dwóch kierunkach. Po pierwsze, sprowadzała się do twierdzenia, że ubezpieczyciel nie przewidział w warunkach umowy, okoliczności w których może dojść do zwrotu udzielonej premii oraz zasad takiego zwrotu stąd brak jest podstaw do uwzględnienia konieczności jego rozliczenia w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Po drugie, i wydaje się, że to argument o kluczowym znaczeniu, że pozwany nie przedstawił (umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego), sposobu ustalenia wartości jaką nabyte za premię na początku trwania stosunku ubezpieczenia jednostki, przedstawiały w dacie jego rozwiązania, a wartość tych jednostek była wszak zmienna w całym okresie funkcjonowania umowy.

Orzeczenie jest dla nas szczególnie satysfakcjonujące z tego względu, że ten Sąd w tym samym składzie, kilka miesięcy wcześniej w innej sprawie p-ko Axa (nie prowadzonej przez kancelarię) ocenił kwestię premii w sposób dla ubezpieczonego niekorzystny. Wyrok w sprawie jest nieprawomocny.

Podobnie rozstrzygnął prowadzoną przez nas sprawę Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w prawomocnym już wyroku o sygn. I C 2588/17

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt