Dodatki paszowe w prawie Unii Europejskiej

Wprowadzenie do obrotu, stosowane i przetwarzane w żywieniu zwierząt dodatków paszowych na terenie Unii Europejskiej uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej. Taki wymóg wynikaj z faktu, że swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności i paszy stanowi ważny aspektem rynku wewnętrznego. Rejestracja ma na celu, aby produkty dostępne na terenie państw członkowskich spełniały standardy wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i środowiska panujące w UE.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003, za dodatki paszowe uznaje się substancje, drobnoustroje lub preparaty, które są celowo dodawane do paszy lub wody. Rozporządzenie nie zawiera wyczerpującego wyliczenia potencjalnego działania dodatków – jednak wskazuje się, że są one dodawane w szczególności, w celu osiągnięcia korzystnego wpływu na cechy paszy, a także korzystnie wpływać na hodowlę, cechy użytkowe lub dobrostan zwierząt, szczególnie wskutek wpływu na florę żołądkowo-jelitową lub na strawność paszy.

W celu wprowadzenia do obrotu dodatku paszowego, należy przejść procedurę administracyjną, zwieńczoną uzyskaniem zezwolenia oraz rejestracją dodatku. Procedurę reguluje wspomniane już Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Istotne znaczenie mają także przepisy odnoszące się do etykietowania, prezentacji i pakowania dodatków paszowych, znajdujące się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009.

Skierowanie wniosku do Komisji Europejskiej

Podmiot, który zamierza wprowadzić dodatek paszowy do obrotu kieruje wniosek do Komisji Europejskiej – formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 429/2008. Muszą być w nim zawarte informacje o podmiocie wnioskującym, a także o samym produkcie. Do wniosku dołączane są również próbki substancji, które następnie zostają poddane badaniom. Po otrzymaniu wniosku Komisja bezzwłocznie informuje Państwa Członkowskie i przesyła wniosek Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (dalej: Urząd).

Wnioskodawca oprócz skierowania wniosku do Komisji zobowiązany jest także przesłać bezpośrednio do Urzędu dalsze dane szczegółowe, odnoszące się do substancji objętej wnioskiem, które zostały wskazane w Rozporządzeniu nr 1831/2003.

Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Urząd, jako instytucja opiniująca wniosek, po 6 miesiącach od otrzymania ważnego wniosku, wydaje opinię. Jest ona sporządzona w oparciu o weryfikację samego wniosku oraz sprawozdania otrzymanego z laboratorium referencyjnego Wspólnoty, do którego trafiają próbki substancji. Następnie Urząd bezzwłocznie przesyła swoją opinię Komisji, Państwom Członkowskim i wnioskodawcy, włącznie ze sprawozdaniem, w którym zawarta jest ocena dodatku paszowego. Co istotne, Urząd podaje swoją opinię do wiadomości publicznej, po usunięciu wszystkich informacji uznanych za poufne. Stąd podmioty chcące skierować wniosek o dopuszczenie dodatku paszowego, powinny uprzednio zapoznać się z kryteriami stosowanymi przez Urząd przy wydawaniu opinii.

Zezwolenie oraz wpis do Wspólnotowego rejestru dodatków paszowych

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zezwolenie udzielane jest w formie rozporządzenia wykonawczego Komisji. Po otrzymaniu opinii Urzędu, Komisja w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy, sporządza projekt rozporządzenia mającego na celu udzielić zezwolenia lub wycofać zezwolenie. Przesłankami decydującymi o rozstrzygnięciu Komisji są postanowienia Rozporządzenia nr 1831/2003, prawo wspólnotowe i inne uzasadnione czynniki dotyczące rozpatrywanej sprawy w szczególności korzyści dla zdrowia zwierząt i ich dobrostanu i dla konsumenta produktów zwierzęcych.

Należy zaznaczyć, że w przypadku, gdy projekt nie jest zgodny z opinią Urzędu, Komisja obowiązana jest uzasadnić niezgodność. Wskazany termin trzymiesięczny, w wyjątkowo skomplikowanych przypadkach, może zostać przedłużony.

Wnioskodawca zostaje bezzwłocznie poinformowany o przyjętym rozporządzeniu. Zezwolenie jest ważne w całej Unii przez 10 lat i jest odnawialne. Podkreślenia wymaga, że udzielenie podmiotowi branży paszowej zezwolenia nie zwalnia go z ogólnej odpowiedzialności cywilnej i karnej w odniesieniu do dodatku paszowego. Po udzieleniu zezwolenia następuje wpis dodatku do Wspólnotowego rejestru dodatków paszowych, dostępnego na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Nie ulega wątpliwości, że opisana procedura rejestracji dodatków paszowych jest skomplikowana oraz długotrwała. Z całą pewnością taki stan rzeczy jest uciążliwy dla podmiotów branży paszowej, które chciałyby uzyskać zezwolenie na wprowadzenie dodatku do obrotu. Wynika on jednak z wysokiego w Unii Europejskiej poziomu ochrony dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa konsumenta oraz wpisuje się w działania organów kompleksowo regulujące bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego „od pola do stołu”.

 

Tomasz Marzec

Prawnik w Szymański & Wyjatek Adwokaci

Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link