Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji – aktualności.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 roku Sędzia Komisarz określił tryb głosowania nad propozycjami układowymi zakładający głosowanie korespondencyjne z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w ten sposób, że zarządca po uprawomocnieniu się tego postanowienia roześle karty do głosowania wierzycielom.

Postanowienie w sprawie trybu głosowania (kliknij)

Uwaga: W odniesieniu do obligatariuszy, karty do głosowania zostaną rozesłane tym z nich, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do samodzielnego udziału w postępowaniu i których wniosek został rozpoznany pozytywnie. Stoimy przy tym na stanowisku, że na aktualnym etapie sprawy składanie takich wniosków jest w dalszym ciągu możliwe i uzasadnione.

Ci z obligatariuszy, którzy takiego wniosku nie złożyli/nie złożą będą w głosowaniu reprezentowani przez kuratora, który dysponuje swobodą w zakresie podjęcia decyzji o akceptacji bądź nie propozycji układowych.

Postanowienie dotyczące sposobu głosowania zostało zaskarżone przez niektórych wierzycieli zażaleniem, które aktualnie oczekuje na rozpoznanie. W zależności od rozstrzygnięcia, postanowienie albo się uprawomocni (co spowoduje rozpoczęcie biegu terminów dla zarządcy w celu przeprowadzenia głosowania) bądź też zostanie  zmienione lub uchylone, w konsekwencji czego zasady głosowania ulegną modyfikacji.

Z kolei w dniu 5 maja 2021 roku dłużnik złożył ostateczne propozycje układowe, których treść jest dostępna na witrynie internetowej zarządcy:

Propozycje układowe (kliknij)

Po przedstawieniu propozycji układowych, Kancelaria w imieniu części obligatariuszy zleciła sporządzenie oceny propozycji układowych sformułowanych przez dłużnika. Wnioski tej analizy sprowadzają się do oceny, że propozycje układowe zawierają istotnie niższą wartość przepływów pieniężnych dla wierzycieli niż spółka jest w stanie wypracować zgodnie z założonymi prognozami. W zależności od przyjętego wariantu prognoz różnica ta wynosi od 12,6 mln zł do blisko 72 mln zł. W wariancie optymistycznym w spółce zostanie (na koniec okresu prognozy) przeszło dwa razy więcej środków aniżeli wyda na spłatę wierzycieli.

Ocenę tą przekazaliśmy zarówno do zarządcy jak i do dłużnika. Pomimo zapewnień zarządcy o gotowości Spółki do podjęcia rozmów w przedmiocie wniosków opinii, ostatecznie dłużnik nie podjął z Kancelarią żadnych rozmów. W konsekwencji, nie dysponując innymi narzędziami do skonfrontowania wniosków wynikających z opinii z dłużnikiem i zmierzając do przedstawienia własnych propozycji układowych, opartych na powyższych kalkulacjach, w dniu 2 sierpnia 2021 roku obligatariusze złożyli wniosek o powołanie Rady Wierzycieli.

Niezależnie od powyższego, wobec szczególnego sposobu głosowania (tj. z pominięciem Zgromadzenia Wierzycieli) obligatariusze złożyli wniosek o reasumpcję postanowienia poprzez określenie dat do w których obligatariusze mogą składać wnioski o ich dopuszczenie do samodzielnego udziału w sprawie ( w braku takiej informacji w treści postanowienia jest to bowiem kwestia dyskusyjna) a także poprzez określenie terminu w którym rada wierzycieli będzie mogła przedstawić własne propozycje układowe.

 

 

 

 

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt