Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego zaangażowanego w walkę z covidem jako rekompensata za zaangażowanie w walkę z pandemią ma swoje źródło w Poleceniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku, zmienionego następnie Poleceniem z dnia 1 listopada 2020 roku.

Zgodnie z treścią znowelizowanego Polecenia, obowiązującego w okresie od listopada 2020 do czerwca 2021 dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100%  wynagrodzenia wynikającego z umowy, ale nie więcej niż 15.000 PLN przysługiwało osobom:

  1. Zatrudnionym w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, a które:
  • wykonują zawód medyczny,
  • uczestniczą w udzielaniu świadczeń medycznych,
  • mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
  1. Wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa.
  2. Wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie MZ, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

W związku z faktem, że treść Polecenia nie jest ostra, kierownicy podmiotów leczniczych w wielu przypadkach kwestionują uprawnienia poszczególnych lekarzy do uzyskania dodatków, bądź to poprzez kwestionowanie przesłanki przedmiotowej (bezpośredni kontakt z pacjentami) bądź też poprzez przyjmowanie, że pewna kategoria lekarzy nie jest uprawniona do uzyskiwania świadczeń ze względu na charakter zatrudnienia (np. rezydenci, stażyści, lekarze pozostający w stosunkach cywilnoprawnych z podwykonawcą szpitala) Takie stanowiska dyrekcji wynikają najpewniej z obawy o skutki ewentualnych kontroli NFZ w zakresie prawidłowości wykonywania poleceń i w konsekwencji o potencjalny obowiązek zwrotu przez Podmiot Leczniczy nieprawidłowo wypłaconych świadczeń. Choć spory na tym tle funkcjonują właściwie w każdym województwie to wiele wątpliwości dotyczących sposobu interpretacji Polecenia Ministra Zdrowia usuwa odpowiedź Ministra na pismo skierowane przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Odpowiedź na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZL

Wynika z nich przede wszystkim, że:

  • uprawnieni do dodatku covidowego są również stażyści i rezydenci;
  • uprawnieni do dodatku covidowego są również lekarze pracujący w oparciu o umowy cywilno prawne oraz lekarze w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym z podwykonawcą podmiotu leczniczego – w tym ostatnim wypadku to kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany do uzyskania prawidłowych informacji o wynagrodzeniu lekarzy oraz zapewnienia by podwykonawca przekazywał środki na świadczenia dodatkowe;
  • dla ustalenia prawa do świadczenia dodatkowego, nie ma znaczenia czas kontaktu z pacjentem z podejrzeniem i zakażeniem wirusem; Sytuacja zatem lekarza, który udzielił pomocy medycznej 100 osobom zakażonym nie różni się od tego który udzielił takiego świadczenia jednej osobie;
  • brak jest przeszkód dla przyznania dodatku lekarzom „schodzącym z oddziałów” niecovidowych do SOR i Izby przyjęć;

Pomimo jednak takich wyjaśnień, w dalszym ciągu funkcjonują placówki kwestionujące uprawnienie lekarzy do dodatków covidowych w ogóle lub ograniczające ich wymiar w nieuprawniony sposób. Jeżeli taka sytuacja, jako pracownika medycznego Cię dotyczy, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt