W 2019 roku, w gospodarstwie rolnym naszego Klienta doszło do pożaru, w wyniku którego spłonął kurnik do hodowli drobiu. Kurnik został ubezpieczony w systemie wartości odtworzeniowej. W przekonaniu ubezpieczającego taki model ustalania sumy ubezpieczenia miał umożliwić mu odtworzenie budynku bez uwzględniania jego zużycia technicznego w dniu powstania ewentualnej szkody.

W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel uznał, że wskazana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia nie odpowiadała wartości odtworzeniowej kurnika (była w jego ocenie niemal o połowę niższa) i w rezultacie, stosując tzw. zasadę proporcji wypłacił naszemu Klientowi ok. połowę sumy ubezpieczenia tj. ok. 400.000 PLN.

W rezultacie nasz Klient zdecydował się pozwać ubezpieczyciela. W toku postępowania sądowego wskazywaliśmy na obowiązki zakładu ubezpieczeń odnoszące się do sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do budynków rolniczych, a wynikające z ustawy  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podnosiliśmy również, że nasz Klient, choć prowadzący duże gospodarstwo rolne korzysta z ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi za które uważaliśmy te dotyczące zasady proporcji, na równi z konsumentami.

Choć Ubezpieczyciel kwestionował w odpowiedzi na pozew i kolejnych pismach procesowych tak skonstruowaną argumentację dotyczącą swej odpowiedzialności to jednak ostatecznie przedstawił propozycję zawarcie ugody, która była dla naszego Klienta na tyle satysfakcjonująca, że zdecydował się na jej przyjęcie.

 

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt