Naruszenie dóbr osobistych

Wspieramy Klientów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Kompleksowo obsługujemy sprawy
o naruszenie dóbr osobistych

POMAGAMY
CHRONIĆ TWOJE
DOBRE IMIĘ

Oceniamy sytuację, negocjujemy, reprezentujemy w postępowaniu sądowym.

Nasza kancelaria prowadzi spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych, na skutek publicznych wypowiedzi, treści artykułów prasowych, postów na portalach społecznościowych.

Naszymi klientami były nie tylko osoby publiczne oraz powszechnie znane, których dobre imię wprost rzutuje na sytuację zawodową, ale również osoby urażone wypowiedziami na swój temat w środowisku zawodowym, w mediach społecznościowych, czy na portalach oceniających usługi fachowców z poszczególnych branż. Zajmujemy się także reprezentacją podmiotów gospodarczych, których dobra reputacja jest niezbędna do skutecznego funkcjonowania w obrocie.

Czego można żądać?

Osoby i podmioty, których dobra osobiste zostały naruszone mogą domagać się:
• zaniechania naruszeń,
• naprawienia szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
• zobowiązania osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Przykładowe sprawy, które prowadziliśmy:

• reprezentacja osoby pomówionej o popełnienie przestępstwa;
• udział w postępowaniach przeciwko jednemu z serwisów plotkarskich;
• reprezentacja w sporze dotyczącym naruszenia dóbr osobistych poprzez sformułowanie zarzutu stosowania mobbingu;
• reprezentacja jednego z uczestników popularnego reality show w sprawie o naruszenie dóbr osobistych;
• reprezentacja osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, której dobre imię naruszono na portalu społecznościowym.

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Zaniechanie naruszeń

W ramach żądania zaniechania naruszeń mieścić się będą przede wszystkim żądania usunięcia treści z przestrzeni, w których do naruszenia dóbr osobistych doszło. Żądanie to będzie zatem dotyczyło np. usunięcia wyemitowanego już materiału telewizyjnego dostępnego w dalszym ciągu dla odbiorców na stronie internetowej nadawcy lub materiału prasowego opublikowanego na portalu internetowym. Żądanie zaniechania może sprowadzać się również do żądania zaniechania wprowadzania treści naruszających dobra osobiste do obrotu jak np. w przypadku zakazu wprowadzania do obrotu książek naruszających czyjeś dobre imię, lub ingerujących w niedozwolony sposób w czyjąś prywatność.

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Naprawienie szkody

Naruszenie dóbr osobistych może prowadzić do powstania po stronie pokrzywdzonego szkody majątkowej. Publicznie sformułowany zarzut niewłaściwego postepowania może być przyczyną utraty dochodu. Jeżeli zatem określona publikacja przyczyni się do rozwiązania umowy, utraty pracy, to powstałe z tego tytułu szkody mogą stać się przedmiotem żądania wobec sprawcy naruszenia. W takim wypadku niezbędne będzie wykazanie zarówno wysokości szkody rozumianej zarówno jako strata, jak i jako dochód, który nie powstał na skutek naruszenia dóbr osobistych, ale również wykazanie, że ta szkoda pozostawała w związku ze sformułowanym zarzutem. Niezbędne będą zatem wszelkie dowody wskazujące na fakt, że wycofanie się kontrahenta ze współpracy wynika z zarzutu sformułowanego w publikacji naruszającej dobra osobiste.

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę to sposób wyrównania szkody o charakterze niemajątkowym. Ustawodawca, przewidując możliwość uzyskania zadośćuczynienia wyszedł z założenia, że poza wyliczalną szkodą majątkową, poszkodowani określonymi kategoriami zdarzeń powinni uzyskac rekompensatę za krzywdę, która była efektem tych zdarzeń. Jej wymiar zależy od skali negatywnych przeżyć które towarzyszyły naruszeniu dóbr osobistych. Będzie zatem w kontekście naruszenia dobrego imienia zależeć na przykład od ciężaru gatunkowego sformułowanego zarzutu, skali jego rozpowszechnienia, reakcji otoczenia na tenże zarzut, skutków w obszarze życia zawodowego i rodzinnego.
Należy wspomnieć, że zamiast zadośćuczynienia osoba, której dobra osobiste naruszono może domagać się zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny. Tego rodzaju rozwiązanie, bardziej niż na kompensacji krzywdy, koncentruje się na ukaraniu sprawcy naruszenia.

Sprawy o naruszenie dóbr osobistych

Zobowiązanie do usunięcia skutków naruszenia

korzystając z tego żądania, osoby których dobra osobiste naruszono mogą domagać się złożenia oświadczenia przez osoby odpowiedzialne za naruszenie dóbr osobistych.
Tego rodzaju oświadczenie powinno być publikowane w miejscu i przez czas adekwatny do miejsca i okresu naruszania dóbr osobistych poszkodowanego. Oznacza to tyle, że jeżeli materiał prasowy naruszający dobra osobiste miał zasięg lokalny, to odpowiednią forma będzie żądanie publikacji w dzienniku lokalnym ,a nie o zasięgu krajowym.

Właściwe sformułowanie żądania publikacji oświadczenia pozostaje niezwykle istotne dla faktycznej satysfakcji ze złożonego oświadczenia. W przestrzeni publicznej ciągle obserwujemy bowiem przeprosiny nieczytelne (np. poprzez zastosowanie żółtej czcionki, na skutek braku zastrzeżenia właściwej jej postaci w treści wyroku sądowego czy też poprzez zastosowanie niewielkiego jej rozmiaru).

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adwokat Jacek Szymański

Kontakt bezpośredni:

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link