Spory z instytucjami finansowymi

Pomagamy naszym klientom w sporach z instytucjami finansowymi

Wygrywamy
w sporach
z instytucjami
finansowymi.

Jako jedna z pierwsza kancelarii w Polsce, skutecznie dochodziliśmy
roszczeń konsumentów związanych z polisolokatami.

Wspieramy pokrzywdzonych w sprawach związanych z polisolokatami, kredytami frankowymi, ubezpieczeniami niskiego wkładu. Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy wyroki przeciwko takim ubezpieczycielom jak AXA, Aegon, Generali czy Skandią.

Dochodzimy zwrotu opłat likwidacyjnych i ich odpowiedników, kwestionujemy legalność produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych ,wykazujemy stosowanie przez firmy doradztwa finansowego nieuczciwych praktyk rynkowych.
Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z ich uczestnictwem w FIZ. Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie.

Doradzamy naszym Klientom również na etapie przed podjęciem decyzji o inwestycji. Weryfikujemy wiarygodność podmiotu, oceniamy skuteczność zabezpieczenia, wskazujemy potencjalne zagrożenia.

Opłaty likwidacyjne

Kredyt frankowy

Spory z emitentami

Kredyt konsumencki

Dostrzegając daleko idące naruszenia równowagi w stosunkach konsument – instytucja finansowa podejmujemy wszelkie działania zmierzające do jej przywrócenia.

Twoje finanse pod lupą

Opłaty likwidacyjne w polisolokatach

Posiadamy unikalne doświadczenie w prowadzeniu sporów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz pośrednikami w sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Zainicjowaliśmy ogólnopolską dyskusję o legalności postanowień wzorców umownych przewidujących opłaty likwidacyjne, opłaty dystrybucyjne i opłaty od wykupu.
Z sukcesem zakończyliśmy jedne z pierwszych w Polsce postępowań przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych przez takie TU jak AXA, Aegon i Skandia. Powodzenie procesowe naszych Klientów oraz precedensowy charakter sądowych wyroków został dostrzeżony i opisany przez ogólnopolskie media.

W ramach pomocy udzielanej konsumentom uwięzionym w niechcianych produktach finansowych negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych o ustalenie bądź o zapłatę aż do uzyskania prawomocnych wyroków.

Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu, ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy, coraz częstsze stają się sytuacje zakończenia sprawy już na pierwszym terminie rozprawy

Opłata likwidacyjna

Opłata likwidacyjna
– indywidualnie czy zbiorowo

Doświadczenia ponad sześciu lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym.

Spory powstające na tle umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dotyczą zazwyczaj pobieranych przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych, których źródłem jest konieczność pokrycia wysokich kosztów akwizycji czyli de facto wynagrodzeń pośredników, którzy skłonili konsumentów do zawarcia tych umów. Te wynagrodzenia oscylowały w okolicach 100% pierwszorocznych składek ubezpieczonych.

Konsekwencją tak radykalnych wynagrodzeń pośredników, poza budowaniem ich determinacji sprzedażowej, było również to, że ubezpieczyciele chcieli zabezpieczyć sobie pokrycie tych nieracjonalnych kosztów na wypadek gdyby konsument zrezygnował z umowy przed czasem na który ta została zawarta.

Ewolucja opłat likwidacyjnych

Pierwotnie opłata likwidacyjna pobierana była przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy, a jej wysokość zależała od okresu obowiązywania umowy. Na skutek wielu sądowych postępowań, aktywności urzędu ochrony konkurencji i konsument oraz rzecznika finansowego ubezpieczyciele zaczęli modyfikować wzorce umowne wprowadzając zamiast likwidacyjnych, opłaty warunkowe czy też dystrybucyjne pobierane na początku trwania umowy i zwracane w charakterze premii po 10 lub 15 latach obowiązywania umowy.

Wprowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe zmiany nie przyniosły jednak poprawy sytuacji konsumentów. Konsekwencje zmodyfikowanych wzorców pozostają tożsame z tymi, z którymi mierzyliśmy się na samym początku batalii o uczciwsze warunki umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Czego możesz żądać?

Jeżeli po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia potrącono Ci opłate likwidacyjną, możesz żadac zwrotu równowartosci pobranej opłaty oraz odsetek od daty rozwiązania umowy.

Jak długo możesz dochodzić swoich roszczeń?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe stoją na stanowisku, że roszczenia właścicieli polisolokat związane z opłata likwidacyjną przedawniają się z upływem 3 lat od dnia rozwiązania umowy z uwagi na fakt, że taki termin przedawniania przewidział ustawodawca dla roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia.

Nie zgadzamy się z tym poglądem. Przedmiotem żądania konsumentów w sporach z ubezpieczycielami jest spełnienie świadczenia polegającego na zwrocie spełnionego świadczenia nienależnego.

Takie źródło roszczenia stanowi odrębną od umowy ubezpieczenia, pozaumowną podstawę świadczenia i uzasadnia zastosowanie ogólnego 10 –letniego terminu przedawnienia.

O czym pamiętać przed zawarciem umowy o charakterze inwestycyjno – ubezpieczeniowym?

Przed podjęciem decyzji o nabyciu produktu inwestycyjnego:

 • Pamiętaj o wszystkich dokumentach

  zażądaj od przedsiębiorcy wszystkich dokumentów, których odbiór poświadczasz we wniosku o zawarcie umowy.

 • Czytaj dokładnie umowę

  przeanalizuj umowę ze szczególnym uwzględnieniem opłat za zarządzanie, administrowanie, likwidacje umowy oraz okresu na który zawierasz umowę ;

 • Prawnik mocno-pomocny

  jeżeli samodzielna analiza wydaję Ci się zbyt skomplikowana poproś o analizę prawnika- w żadnym wypadku nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz!

 • Tabele opłat

  Niezależnie od powyższego poproś swojego doradcę finansowego o przesłanie mailem informacji dotyczących opłat i możliwości rezygnacji z inwestycji w kolejnych latach jej trwania.

Prześwietlimy za Ciebie produkty finansowe

Chcesz zainwestować? Zleć nam analizę.

INWESTUJ ODPOWIEDZIALNIE

Większości kłopotów naszych Klientów można by uniknąć gdyby decyzję inwestycyjną poprzedzić analizą składanej im propozycji inwestycyjnej, wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. W wielu wypadkach propozycje składane początkującym inwestorom nadają się do eliminacji już po lekturze samego teasera oferty.
Oceniamy propozycje dotyczące m.in. obligacji korporacyjnych, akcji pracowniczych, uczestnictwa w FIZ, umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz rynku forex.

Oceniamy m.in.:
– wiarygodność firmy;
– jakość proponowanych zabezpieczeń;
– charakter i skuteczność deklarowanych gwarancji;
– postanowienia umowy pod kątem ewentualnych niekorzystnych skutków dla inwestora;

Twoje finanse pod lupą

Kredyt frankowy

Wspieramy konsumentów w sporach z bankami na tle zawartych przez nich umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

W ramach pomocy udzielanej Klientom kancelarii przeprowadzamy kolejno:

– analizę postanowień umowy kredytowej pod kątem ich legalności. Na tym etapie oceniamy czy kredytobiorcy przysługują roszczenia w związku z zawartą umową kredytu i wskazujemy ich źródło;
– analizę ekonomiczną skutków zastosowania niedozwolonego postanowienia. Na tym etapie oceniamy jakie są finansowe konsekwencje obecności klauzul niedozwolonych dla kredytobiorcy, a w konsekwencji, czego będziemy domagać od banku;

Po przeprowadzeniu analizy podejmujemy z Klientem decyzję o skierowaniu do kredytodawcy wezwania zawierającego żądania, a jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, występujęmy z żądaniami na drogę postępowania sądowego. Pomagamy również tym konsumentom, którzy nie dysponując wkładem własnym na zakup mieszkania zawarli niekorzystne umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
W świetle aktualnego orzecznictwa sądowego postanowienia umowy kredytu nakładające na konsumentów obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia są niedozwolone, a dalej, są wobec konsumentów bezskuteczne.
Dokonujemy analizy zasadności roszczeń, prowadzimy negocjacje i postępowania o zapłatę równowartości wpłaconych przez konsumentów składek w wykonaniu zawartych w takich okolicznościach umów ubezpieczenia.

Twoje finanse pod lupą

Spory z emitentami

Wspieramy swoich Klientów w sporach z emitentami akcji i obligacji. Służymy naszą pomocą w sytuacjach gdy interesy inwestora zostały naruszone przez niezgodne z prawem działanie emitenta polegające np. na:

– przekazywaniu informacji o kondycji spółki wymaganych przepisami prawa w sposób niezgodny z rzeczywistością;
– nieprzekazywaniu istotnych informacji dotyczących spółki;
– określaniu ceny nabycia akcji w wezwaniu do sprzedaży akcji w sposób niezgodny z przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej w zakresie nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych;
– wykupie przymusowym akcji po zaniżonej cenie;
– niespłacaniu obligacji w wyznaczonym terminie lub po ustalonej cenie;

Twoje finanse pod lupą

Kredyt konsumencki

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na kredytodawcę szereg obowiązków informacyjnych wobec konsumentów. Te o najdonioślejszym charakterze to obowiązek wskazania w treści umowy całkowitego kosztu kredytu, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz uprawnienia konsumenta do spłaty kredytu przed terminem.
Zaniechanie kredytodawcy dotyczące udzielenia konsumentowi wszystkich wymaganych ustawą informacji rodzi daleko idące konsekwencje z sankcją kredytu darmowego włącznie.
Weryfikujemy zgodność wzorców stosowanych przez kredytodawców z prawem i dochodzimy roszczeń kredytobiorców w przypadku jego naruszenia.

Jeżeli w trakcie nabywania produktu finansowego uzyskałeś błędne informacji co do charakteru inwestycji tj. np. okresu jej trwania, poziomu ryzyka którym obarczona jest inwestycja czy też barier wyjścia wynikających z zastrzeżonych opłat i w rezultacie poniosłeś stratę to możemy ci pomóc!

W postępowaniu będziemy musieli wykazać, że działanie przedsiębiorcy zniekształciło Twoje wyobrażenie o istotnych cechach inwestycji i że gdyby do takiego zniekształcenia nie doszło to Twoja decyzja mogłaby być inna.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adwokat Jacek Szymański

Kontakt bezpośredni:

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link